Nam A Bank: Mục tiêu lãi trước thuế 2,400 tỷ đồng trong năm 2023, tiếp tục thủ tục niêm yết

Nam A Bank: Mục tiêu lãi trước thuế 2,400 tỷ đồng trong năm 2023, tiếp tục thủ tục niêm yết

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023 với các kế hoạch kinh doanh, niêm yết, tăng vốn và phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Kế hoạch lãi trước thuế 2,400 tỷ đồng trong năm 2023 

NAB đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản đạt 205,000 tỷ đồng, tăng 15.4% so với đầu năm.

Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155,000 tỷ đồng, tăng 12.8% so với đầu năm.

Dư nợ vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 132,000 tỷ đồng, tăng 10.4% và đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Trong năm 2023, NAB đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2,400 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với năm trước. Mức lợi nhuận này được tính toán dựa trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được kế hoạch đề ra và phù hợp với quy định của NHNN, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định và điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.

NAB cũng đề ra giải pháp chuyển đổi mô hình kinh doanh sang mô hình kinh doanh đa dịch vụ, nhằm tăng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng trong tổng cơ cấu thu nhập. Đảm bảo thu nhập dịch vụ tăng 1.7-1.8 lần/năm, từng bước đưa tỷ lệ thu nhập ngoài lãi/tổng thu nhập đạt mốc 16-17% vào năm 2025.

Tối ưu hóa việc sử dụng room tín dụng tập trung vào nhóm khách hàng bán lẻ và thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh, nâng dần tỷ trọng cấp tín dụng xanh theo chủ trương của NHNN.

Nguồn: VietstockFiance. Đvt: Tỷ đồng

HĐQT NAB cũng trình ngân sách hoạt động (thù lao, thưởng, các chi phí khác) của HĐQT, BKS trong năm tài chính 2023 là 3% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của năm 2023, tối thiểu 20 tỷ đồng.

Tăng vốn điều lệ lên 10,580 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 từ mức 6,564 tỷ đồng lên 10,564 tỷ đồng.

Trong năm qua, NAB đã hoàn thành phát hành gần 123 triệu cp để trả cổ tức và hơn 67 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, NAB đã tăng vốn điều lệ từ 6,564 tỷ đồng lên 8,464 tỷ đồng.

Đối với việc tăng vốn điều lệ từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ, do môi trường vĩ mô diễn biến bất lợi (thị trường chứng khoán diễn biến phức tạp sau cuộc khủng hoảng trái phiếu tại ngân hàng SCB), lòng tin của công chúng và nhà đầu tư bị ảnh hưởng nghiêm trọng nên HĐQT chủ động hoãn phát hành cổ phiếu theo kế hoạch.

Trong năm 2023, HĐQT trình ĐHĐCĐ không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ từ: (i) chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và (ii) chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 đã được ĐHĐCĐ 2022 thông qua.

Đồng thời, HĐQT trình phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2023 thêm 2,116 tỷ đồng từ việc phát hành hơn 211.6 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 25%. Vốn điều lệ được tăng từ mức 8,464 tỷ đồng lên 10,580 tỷ đồng.

Vốn điều lệ tăng thêm được NAB dùng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động, xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh…

Thời gian thực hiện trong năm 2023 sau khi được NHNN và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ, Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương vẫn là cổ đông lớn duy nhất với tỷ lệ sở hữu 9.436%.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ niêm yết lên HOSE hoặc HNX

Trong bối cảnh môi trường vĩ mô không thuận lợi, thị trường chứng khoán diễn biến khó lường, HĐQT chủ động hoãn việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán trong năm 2022 nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

HĐQT trình ĐHĐCĐ 2023 tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành của NAB theo đúng quy định của pháp luật. Giao HĐQT quyết định, lựa chọn thời gian niêm yết, giá niêm yết, niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Phát hành tối đa 2,000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

NAB dự kiến phát hành tối đa 20,000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá bằng VNĐ hoặc tối đa theo quy định thị trường nước ngoài được quy đổi từ giá trị phát hành (nếu phát hành tại thị trường nước ngoài).

Tổng mệnh giá phát hành tối đa 2,000 tỷ đồng hoặc tối đa 100 triệu USD, hoặc giá trị tương đương và mệnh giá quy định tại thị trường nước ngoài (nếu phát hành tại thị trường nước ngoài); phát hành 1 hoặc nhiều lần và ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá trị từng đợt phát hành.

Trái phiếu này được chào bán tại thị trường trong nước hoặc quốc tế, ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn thị trường phát hành.

Phương thức phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành hoặc bảo lãnh phát hành hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Số trái phiếu này là trái phiếu chuyển đổi, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của NAB theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo.

Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm kể từ ngày phát hành. ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét và quyết định ngày phát hành, kỳ hạn cụ thể của trái phiếu cho từng đợt phát hành.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định hoặc thả nổi, phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Thời gian thực hiện dự kiến từ 01/01/2023, thời điểm phát hành cụ thể do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và phê duyệt của cơ quan Nhà nước.

Mục đích của phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm tăng quy mô nguồn vốn hoạt động cảu NAB, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng trung, dài hạn của Ngân hàng; mua sắm tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho mạng lưới kênh phân phối và ngân hàng số.

Hàn Đông

FILI