Tổng thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2023 đạt 362.3 ngàn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2023 đạt 362.3 ngàn tỷ đồng

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2023 ước tăng 10.6% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Tổng thu NSNN 2 tháng đầu năm ước đạt bằng 22.4% dự toán năm

Thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 ước đạt 124.6 ngàn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 2023 đạt 362.3 ngàn tỷ đồng, bằng 22.4% dự toán năm và tăng 10.6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số khoản thu chính như sau:

– Thu nội địa tháng 02/2023 ước đạt 100.4 ngàn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2023 đạt 315.5 ngàn tỷ đồng, bằng 23.6% dự toán năm và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

– Thu từ dầu thô tháng 02/2023 ước đạt 5.3 ngàn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2023 đạt 10.8 ngàn tỷ đồng, bằng 25.7% dự toán năm và tăng 13.2% so với cùng kỳ năm trước.

– Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu tháng 02/2023 ước đạt 18.9 ngàn tỷ đồng. Lũy kế hai tháng đầu năm 2023 đạt 36 ngàn tỷ đồng, bằng 15% dự toán năm và giảm 25.5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi ngân sách Nhà nước

Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 ước đạt 112.7 ngàn tỷ đồng; lũy kế hai tháng đầu năm 2023 ước đạt 242 ngàn tỷ đồng, bằng 11.7% dự toán năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi thường xuyên hai tháng đầu năm 2023 đạt 171 ngàn tỷ đồng, bằng 14.6% dự toán năm và tăng 4.7% so với cùng kỳ năm trước; chi đầu tư phát triển đạt 49.2 ngàn tỷ đồng, bằng 6.8% và tăng 10.4%; chi trả nợ lãi 21.7 ngàn tỷ đồng, bằng 21% và tăng 6.8%.

Nhật Quang

FILI