Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải tăng cường kiểm soát hoạt động

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải tăng cường kiểm soát hoạt động

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện kịp thời các trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm hoặc hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư trái với quy định pháp luật. Trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan điều tra hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Ngày 21/02/2023, Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) tiếp tục có văn bản gửi các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về việc tăng cường kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, cơ quan này đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ rà soát, tăng cường công tác quản lý chi phí, trong đó có chi phí dành cho kênh phân phối, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đồng thời rà soát, đánh giá lại các khoản đầu tư tại các lĩnh vực có hệ số rủi ro cao và thực hiện hoạt động đầu tư đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, an toàn, hiệu quả, thanh khoản.

Về hoạt động nghiệp vụ, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, doanh nghiệp bảo hiểm phải rà soát, đẩy mạnh chất lượng thẩm định và nâng cao tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm và chất lượng chăm sóc khách hàng.

Mặt khác, về hoạt động quản lý đại lý, các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm của các tổ chức tín dụng và đại lý tổ chức khác đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm cần phát hiện kịp thời các trường hợp ép buộc khách hàng mua bảo hiểm hoặc hình thức giới thiệu cho người tới gửi tiền tham gia đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư trái với quy định pháp luật.

Xử lý nghiêm trường hợp nhân viên ngân hàng, tư vấn viên của công ty vi phạm việc thực hiện các nguyên tắc và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm.

Trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền để xử lý theo quy định Luật tố tụng hình sự.

Từ năm 2020 đến nay, Bộ Tài chính và Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm đã có nhiều công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm để tăng cường chất lượng hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

Để chấn chỉnh tình trạng ngân hàng ép khách vay phải mua bảo hiểm, trong năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thanh tra, kiểm tra và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

Việc thanh tra, kiểm tra dự kiến được thực hiện tại cả doanh nghiệp bảo hiểm và các ngân hàng đối tác phân phối sản phẩm bảo hiểm. Đối với các trường hợp phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với các ngân hàng, nghiêm túc tuân thủ quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm, đặc biệt tuân thủ quy định không được ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức.

Khang Di

FILI